" รายละเอียดโครงการ "

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลกุ้งแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากการศึกษา รายงานสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2565 ของกลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง กรกฎาคม 2566 พบว่ามีผลผลิตสัตว์น้ำจืดของประเทศไทยในปี 2565 มีปริมาณรวม 466,953 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 28,517.04 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาข้อมูลผลผลิตกุ้งแม่น้ำอยู่ในอันดับสาม โดยมีปริมาณการผลิต 44,756 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.58 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ที่มีมูลค่า 8,430.78 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลกุ้งแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านจำนวนฟาร์มและเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ประจำปี 2565 พบว่ามีการเลี้ยงกุ้งแม่น้ำในบ่อ (Pond Culture) จำนวน 6 ฟาร์ม เนื้อที่รวม 15 ไร่ และมีราคาเฉลี่ย 265.80 บาทต่อกิโลกรัม

นอกจากนี้ จากสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับจากธรรมชาติมากที่สุดคือ “แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย” จำนวน 315.92 ตัน และเมื่อพิจารณาจำแนกตามชนิดของกุ้งแม่น้ำสามารถจับได้ จำนวน 10.63 ตัน มีมูลค่า 3,857,510 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดโครงการ

" แผนที่สถานที่เลี้ยงกุ้งแม่น้ำ "

" รูปภาพโครงการ "